Door deze site verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door SmartCheckups voor statistische doeleinden. Lees meer Weigeren

Algemene Voorwaarden

1. Service voorwaarden:

Smartcheckups.com wordt beheerd door Smartcheckups CommV, Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe, hierna te noemen "Smartcheckups".
Deze Service voorwaarden regelen uw toegang van inhoud en diensten op het Content Management Systeem van de site en de tabletapplicatie Smartcheckups, hieronder wordt verstaan, alle informatie, tekst, afbeeldingen of andere materialen die door en via Smartcheckups zijn gemaakt en/of worden verstrekt en op de Site en App verschijnen ("Inhoud").
Bestanden zoals hieronder gedefinieerd en alle diensten en/of software die via de Site en App of door Smartcheckups wordt verstrekt ("Diensten").

2. Algemene betalingsvoorwaarden:

Er gelden geen andere voorwaarden buiten onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door Smartcheckups CommV worden gewijzigd. De laatste versie van onze algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op onze website (www.smartcheckups.com).
Al onze Facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum, contant tenzij anders vermeld op de factuur, en in de valuta waarin ze zijn opgesteld.
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Kortrijk/België bevoegd.

Het ontbreken van enig schriftelijk protest tegen een factuur, hetzij via aangetekend naar Smartcheckups CommV. Lendakkerlaan 46, B- 8930 Lauwe of per mail naar info@smartcheckups.com moet gebeuren binnen de 5 werkdagen na verzending van de factuurdatum, anders geldt dit als onherroepelijke aanvaarding van de facturen en de erop vermelde bedragen, producten en diensten. De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd, en zal het verschuldigde saldo verhoogd worden met een minimum van 250 euro en met een interest van 15% per jaar vanaf de vervaldag tot de volledige betaling, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigde saldo verhoogd worden met 15%, met een minimum van 250 euro, ongeacht het bedrag van de factuur, zelfs indien termijnen van respijt werden toegestaan.
Wat betreft de verhoging van het verschuldigde saldo met een rente van 15% per jaar en een verhogingsclausule van 15% van het saldo, geldt de wederkerigheid voor de gebruiker in geval van niet-nakoming van zijn verbintenissen en indien dit wordt erkend door een onherroepelijke rechterlijke beslissing.
Alle kosten die voortvloeien uit het afdwingen van betaling langs gerechtelijke weg, inclusief aanmaningskosten, kosten voor aangetekende zendingen, advocaatkosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten, RPV zijn voor rekening van de klant. Smartcheckups draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw invoeren van informatie betreffende plaatsbeschrijvingen.

3. Samenwerking met partners:

De klant verklaart zich akkoord met het feit dat Smartcheckups alle meegedeelde informatie kan en mag gebruiken om te communiceren naar haar partners waarmee Smartcheckups samenwerkt. De Klant gaat er eveneens mee akkoord dat de huurders, eigenaars van de plaatsbeschrijving gecontacteerd kunnen worden door Smartcheckups zelf of door derden met wie Smartcheckups samenwerkt inzake meterstanden voor water, gas, elek het afsluiten van een brandverzekering, een huurwaarborg. De Klant verklaart dat Smartcheckups al deze informatie mag doorgeven aan derden met wie Smartcheckups samenwerkt. Alle ingevulde en meegedeelde info betreffende partijen, lokalen, foto's etc. blijven eigendom van Smartcheckups. Smartcheckups kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige geleden schade zoals, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van winst of omzet en verlies van klanten. Alle informatie in en van plaatsbeschrijvingen blijven steeds intellectueel en auteursrechtelijk eigendom van Smartcheckups. De klant heeft kennisgenomen van al onze algemene voorwaarden en verklaart deze volledig te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. Door in te schrijven op Smartcheckups verklaart de klant akkoord te gaan met al onze algemene voorwaarden.

4. Plaatsbeschrijvingen activatie:

Een proefperiode bestaat uit 14 dagen waarin u een gratis plaatsbeschrijving kan uitvoeren, dit na aanmaak van uw account. Na afloop van uw proefperiode of plaatsbeschrijving of bij verder gewenst gebruik van onze Smartcheckups applicatie kan u uit het tariefplan new, office of expert kiezen en dient u éérst akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden alvorens u verder gebruik kunt maken van de Smartcheckups applicatie. Indien u onze algemenen voorwaarden niet in hun geheel aanvaardt, of niet akkoord bent hiermee dient u zich te onthouden om op de knop "Ik ga akkoord" aan te vinken.
Voordat u onze Smartcheckups applicatie kunt gebruiken of een inspectierapport kunt aanmaken onder het door u gekozen tariefplan dient u dus zich eerst akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden.
U begrijpt dat u door op de knop "Ik ga akkoord" aan te vinken, u zich duidelijk en uitdrukkelijk akkoord verklaart met onze algemenen voorwaarden, en onze algemenen voorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en goedgekeurd.
Als aanmaker van uw accountgegevens garandeert en verklaart u ook dat de ingevoerde gegevens, hetzij (bedrijf, adres, btw-nummer, mailadres en telefoonnummer correct zijn en dat u als invoerder van deze gegevens de bevoegdheid heeft om dat bedrijf te binden aan de door u aangemaakte account.
Mocht u hierover vragen hebben of iets niet begrepen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@smartcheckups.com

5. Plaatsbeschrijvingen raadpleging:

Een account vervalt automatisch wanneer het 1 jaar zonder enige handeling niet gebruikt wordt. Uw rapporten of plaatbeschrijvingen kunnen steeds vrijblijvend geconsulteerd worden tenzij uw account expliciet door Smartcheckups disabled werd.
Plaatsbeschrijvingen kunnen dus steeds gratis geraadpleegd worden zolang een account actief is en zolang er geen kopieer of editeer bewerkingen ondernomen worden in het geraadpleegde rapport of plaatsbeschrijving.
Bij Kopiëren, editeren/bewerken van tekst en/of foto’s, … van een vorige of oudere plaatsbeschrijving zal onze applicatie dit automatisch detecteren en registreren als last updated.

Indien uw account meer dan 1 jaar niet gebruikt werd zal een kopieer of editeer bewerking aan een eerder rapport uw account opnieuw heractiveren dit volgens het initieel gekozen tariefplan.
Een melding in uw account waarschuwt dan dat uw account opnieuw heractiveerd wordt. Door opnieuw op de knop "Ik ga akkoord" aan te vinken verklaart u zich wederom akkoord met onze algemene voorwaarden, zo kan u wederom opnieuw gebruik maken van de site, app, inhoud, bestanden en/of diensten op uw account.Het Kopiëren, editeren/bewerken van een eerder gemaakt rapport wordt gedetecteerd door de applicatie en steeds aanzien als een verbruikt rapportcredit waardoor de Klant ophoudt rechten te hebben op dat rapportcredit.

De toepassing Smartcheckups stuurt normaliter automatische facturen naar de geabonneerde klant, en dit volgens het door de klant gekozen tariefplan. Er kunnen manueel steekproeven worden genomen om het automatische facturatiesysteem te controleren. Indien er geen automatische factuur werd verstuurd naar de geabonneerde klant, te wijten aan een mogelijk foutief ingegeven of gewijzigd e-mailadres, behoudt Smartcheckups zich alsnog het recht de nog verschuldigde factuur alsnog manueel na te sturen. Deze termijn van controle wordt gesteld op 10 jaar factuurdatum na aanmaak van het door u gemaakte rapport of plaatsbeschrijving. U gaat hierbij uitdrukkelijk mee akkoord dat Smartcheckups tussen haar B2B en B2C klanten tot 10 jaar mag terugkeren om de nog openstaande factuur te vorderen en te innen, dit te rekenen vanaf de aanmaak van uw rapporten of plaatsbeschrijvingen.
Dit geldt zowel voor actieve, inactieve en gedeactiveerde Smartcheckups accounts. Als geabonneerde klant, kan u steeds uw tariefplan wijzigen in uw account.

6. Tariefplan:

Op dit moment biedt Smartcheckups haar Klanten de volgende Abonnementsvormen voor hun accounts:

NEW=tariefplan 25€/rapport (voor onbeperkt aantal rapporten/maand, steeds à 25€/rapport, directe betaling per rapport)
OFFICE=tariefplan 79€/maand (voor en tot max. 5 rapporten/maand, maandelijkse betaling)
EXPERT=tariefplan 199€/maand (voor onbeperkt aantal rapporten/maand, maandelijkse betaling)
Prijzen=excl. BTW

Elk type account heeft specifieke kenmerken. De meest recente informatie over de soorten accounts die Smartcheckups aanbiedt en de bijbehorende kosten zijn te vinden op www.smartcheckups.com.
Smartcheckups CommV behoudt zich het recht voor, op elk moment, deze beperkingen te wijzigen en/of kosten in rekening te brengen voor toegang tot en gebruik van de Site, App, Content, Bestanden en/of Diensten.

Voor het tariefplan Office en Expert en hun mogelijkheden gelden de pakketten vermeld op onze website www.smartcheckups.com. Een tariefplan kan maandelijks door u worden opgezegd en dient per aangetekende brief te worden meegedeeld aan onze abonnementsdienst Smartcheckups, Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe België. Naamswijzigingen/prijswijzigingen van een tariefplan of eventuele acties kunnen te allen tijde gebeuren en zullen steeds als notificatie aan de geabonneerde klant in uw account meegedeeld worden. Indien U als klant niet akkoord gaat met één van deze wijzigingen om welke reden dan ook, dient U onze abonnementsdienst Smartcheckups, Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe België, hiervan binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

Een proefperiode bestaat uit 14 dagen waarin u een gratis plaatsbeschrijving kan uitvoeren, Klanten met een verlopen proefperiode kunnen nog steeds toegang krijgen tot de diensten en deze gebruiken, maar met beperkte functionaliteit. Als zij de volledige functies van het plan opnieuw willen activeren, wordt de klant gevraagd zich éérst akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden en het door hen gekozen abonnementsplan te bevestigen, door zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden en het te activeren op de planpagina in hun instellingenmenu zal de klant dan gefactureerd worden volgens het door u gekozen abonnement of tariefplan. Mocht u hierover vragen hebben of iets niet begrepen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@smartcheckups.com

U begrijpt dat u door op de knop "Ik ga akkoord" aan te vinken, door gebruik te maken van de site, app, inhoud, bestanden en/of diensten of uw account, akkoord gaat met deze voorwaarden.
Als u instemt met deze servicevoorwaarden namens een bedrijf, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om dat bedrijf te binden aan deze servicevoorwaarden en dat uw instemming met deze voorwaarden zal worden behandeld als de instemming van het bedrijf.
In dat geval zullen "u" en "uw" verwijzen naar en van toepassing zijn op dat bedrijf.

Als u deze algemene voorwaarden niet in hun geheel aanvaardt, dient u de knop "Ik ga akkoord" NIET aan te vinken en dient u onze app, inhoud, bestanden of diensten niet te openen of te gebruiken.
Indien u uw account wenst te stoppen dient u een aangetekend schrijven te sturen naar Smartcheckups CommV., Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe België.
Het door u gekozen tariefplan betaling blijft steeds door u verschuldigd tot en met de vermelde expired datum van uw account.

7. Definities:

App: de mobiele tabletapplicatie van Smartcheckups
Content: alle informatie, tekst, afbeeldingen, of andere materialen die door Smartcheckups zijn gecreëerd en/of verstrekt en op de Site en App verschijnen
Klant: betekent u; uw bedrijf
Rapport: betekent een plaatsbeschrijving
Abonnement: betekent de wijze van aanschaf van Rapportcredits zoals uiteengezet in "Abonnementsplan"
Abonnementsbedrag: betekent het bedrag (excl. BTW) dat de Klant is overeengekomen te betalen zoals uiteengezet op de website van Smartcheckups
Abonnementsklant: een Klant die is overeengekomen om Credits af te nemen op Abonnementsbasis
Rapportcredits: de credits die de Klant in staat stellen de functionaliteiten van Smartcheckups plaatsbeschrijvingen, te kopiëren, editeren of mogelijk volledig te benutten en rapportages als voltooid af te ronden
Diensten: alle diensten en/of software die via de Site en App of door Smartcheckups worden geleverd
Site: het content managementsysteem van Smartcheckups
Smartcheckups: de App applicatie en Site die eigendom zijn van Smartcheckups en in licentie zijn gegeven aan de Klant om te worden gebruikt in verband met vastgoedinspecties of plaatsbeschrijvingen

Abonnementsplannen: Onze tarieven voor de plannen worden op onze Website vermeld en kunnen worden gewijzigd. Betalingen zijn verschuldigd voor minimaal een maand en maximaal een volledig jaar, afhankelijk van de overeengekomen "Termijn". Betalingen zijn verschuldigd op de datum waarop de Abonnementsklant zich bij ons heeft aangemeld en de eerste betaling heeft verricht (de "Betaaldatum").
Gedurende de Termijn stemt de Abonnementsklant ermee in het Abonnementsbedrag te betalen met de overeengekomen en op de website van Smartcheckups geselecteerde intervallen, binnen zeven dagen na aanbieding van een factuur door Smartcheckups. In ruil voor betaling van het Abonnement door de Abonnementsklant in overeenstemming met deze voorwaarden, stelt Smartcheckups aan de Abonnementsklant de rapportlimiet en gebruikerslimiet vast die overeenkomt met het betreffende niveau van het Abonnementsplan zoals overeengekomen en geselecteerd door de Abonnementsklant op de website van Smartcheckups.
Voor elke upgrade of downgrade in het niveau van het Abonnementsplan wordt u automatisch het nieuwe tarief in rekening gebracht bij uw eerstvolgende factureringscyclus. Voor upgrades kan onmiddellijk een pro-rata tarief voor de huidige factureringscyclus in rekening worden gebracht.

Proefperiode: Een proefperiode bestaat uit 14 dagen waarin u een gratis plaatsbeschrijving kan uitvoeren, dit na aanmaak van uw account.
Klanten met een verlopen proefperiode kunnen nog steeds toegang krijgen tot de diensten en deze gebruiken, maar met beperkte functionaliteit. Als zij de volledige functies van het plan opnieuw willen activeren, wordt de klant gevraagd zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden en hun abonnementsplan te bevestigen, door zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden en het te activeren op de planpagina in hun instellingenmenu, zal de klant dan gefactureerd worden volgens het door u gekozen abonnement of tariefplan.

Restituties: Wij zijn alleen verplicht tot terugbetaling indien wij onze Diensten aan u zonder reden beëindigen voor het einde van een Termijn waarvoor u hebt betaald. Er is geen andere omstandigheid waarin u recht heeft op een terugbetaling van ons. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, terugbetalingen aanbieden in andere situaties, op voorwaarde dat een Lid dat een dergelijke terugbetaling wenst, de terugbetaling aanvraagt in overeenstemming met de vereisten die wij op de website plaatsen, en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
Aanvaarding: De Klant stemt ermee in dat wanneer een rapport wordt afgerond, gekopieerd of bewerkt, dus als compleet of last updated wordt gemarkeerd, bij Smartcheckups, dit een rapportcredit verbruikt en de Klant ophoudt rechten te hebben op dat rapportcredit.

Eigenschappen, Foto's en Rapporten:"Uw eigendommen", "foto's" en "rapporten" (gezamenlijk de "Bestanden") zoals gebruikt in deze Overeenkomst betekent de informatie in de bestanden die u of andere gebruikers uploaden, downloaden en openen via de Site, App en Services. U bent de eigenaar van Uw Bestanden en bent daarom als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en de inhoud van Uw Bestanden, evenals voor de inhoud van uw communicatie met andere gebruikers van Smartcheckups.

Smartcheckups staat u toe om sommige of alle van Uw Bestanden die u naar de Site en of App hebt geüpload te verspreiden. Indien u daarvoor kiest, kunt u al Uw Bestanden of een deel daarvan delen met specifieke personen die u selecteert. Indien u besluit Uw Bestanden te delen, geeft u bepaalde wettelijke rechten, zoals hieronder uitgelegd, aan die personen die u toegang tot uw mappen en Inhoud hebt gegeven.

Smartcheckups claimt geen eigendomsrechten op Uw Bestanden. U erkent dat Smartcheckups geen enkele verplichting heeft om de Bestanden of berichten die via, het Interne Meldingssysteem worden verzonden, ingediend of anderszins worden verzonden met gebruikmaking van de Site, App of Diensten, voor welk doel dan ook te controleren. Dientengevolge is Smartcheckups niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid, legaliteit of toepasbaarheid van de Bestanden of alles wat door gebruikers wordt gezegd, afgebeeld of geschreven in de Interne Meldingen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, alle informatie verkregen door gebruikmaking van de Site, App of Diensten. Smartcheckups onderschrijft niets uit de Bestanden of Interne Kennisgevingen of enige daarin geuite mening, aanbeveling of advies en u stemt ermee in af te zien, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen Smartcheckups met betrekking daartoe. In geval van een klacht heeft Smartcheckups het recht om de bezwarende Bestanden tijdelijk te verwijderen of de toegang tot deze Bestanden te blokkeren. Een dergelijke actie impliceert op geen enkele wijze een erkenning dat de Bestanden belastend zijn.
Smartcheckups streeft naar het toevoegen van extra nieuwe en verbeterde functies in haar applicatie en heeft steeds te allen tijde het recht om verbeteringen in de applicatie aan te passen voor gebruik door de klant.

8. Uw activabibliotheek:

Hoewel u de eigenaar bent van de inhoud van Uw Bestanden, zijn bestanden die zijn geüpload naar de Asset Library van de Site beschikbaar voor de gebruikers aan wie u toegang verleent. Door Uw Bestanden in de Activabibliotheek te plaatsen, gaat u ermee akkoord en erkent u dat Smartcheckups geen verantwoordelijkheid of verplichting heeft om toezicht te houden op of u in kennis te stellen van eventuele niet-naleving van de rechten of licenties die u verkiest te verlenen aan andere gebruikers die toegang hebben tot uw Activabibliotheek, indien van toepassing, en dat Smartcheckups geen verantwoordelijkheid heeft om de voorwaarden van de licentie(s) of toestemming(en) die u verkiest te bieden, af te dwingen of te controleren, of u te helpen bij het afdwingen of controleren van die voorwaarden.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Bestanden beschermd kunnen zijn door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van de Smartcheckups gebruiker die het bestand in de Activabibliotheek heeft geüpload. U mag de inhoud(en) (geheel of gedeeltelijk) van Bestanden die door een andere gebruiker in de Activabibliotheek zijn geüpload, niet wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er afgeleide werken van maken, tenzij de rechtmatige eigenaar van dat Bestand u in een afzonderlijke overeenkomst specifiek heeft meegedeeld dat u dit wel mag doen.
U erkent en stemt ermee in dat u niet mag vertrouwen op de Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten voor welke reden dan ook. U erkent en stemt er verder mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het onderhouden en beschermen van alle gegevens en informatie die wordt opgeslagen, opgehaald of anderszins verwerkt door de Site, App, Inhoud, Bestanden of Diensten. Zonder het voorgaande te beperken, bent u verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die u of anderen kunnen maken met betrekking tot het maken van back-ups en het herstellen en/of opnieuw creëren van gegevens en informatie die verloren of beschadigd is gegaan als gevolg van uw gebruik van de Site, App, Content, Bestanden en/of Services.

9. Privacy:

Zie het Privacybeleid van Smartcheckups op http://www.smartcheckups.com/privacy voor informatie en mededelingen betreffende de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie door Smartcheckups.

10. Account beveiliging:

Als Smartcheckups gebruiker bent u alleen en volledig verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u toegang verleent tot de Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten. U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U gaat ermee akkoord als enige verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of u deze activiteiten of handelingen al dan niet heeft geautoriseerd. U zult Smartcheckups onmiddellijk in kennis stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord (info@smartcheckups.com).
U erkent dat indien u uw overdracht van gegevens en/of bestanden aan Smartcheckups wenst te beschermen, het uw verantwoordelijkheid is om een beveiligde versleutelde verbinding te gebruiken om te communiceren met en/of gebruik te maken van de Site, App, Bestanden en Diensten.

11. Uw gebruik van de Service:

Smartcheckups verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten te gebruiken, met inachtneming van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene (service) voorwaarden.

12. Smartcheckups Eigendom en Feedback:

Alle rechten, titels en belangen in en op de Site, App, Inhoud en Diensten zijn en blijven het exclusieve eigendom van Smartcheckups, met inbegrip van alle Intellectuele Eigendomsrechten daarin, zelfs indien Smartcheckups uw Feedback (zoals hieronder gedefinieerd) in latere versies opneemt. De Site, App, Inhoud en Diensten zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel België als het buitenland. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Site, App, Inhoud of Diensten niet reproduceren, wijzigen of er (afgeleide) werken op baseren, distribueren, verkopen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, overdragen of anderszins gebruiken. U mag de HTML of andere code die gebruikt wordt om webpagina's op de Site te genereren niet kopiëren of wijzigen.

Alle feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen (de "Feedback") die u aan Smartcheckups verstrekt, in welke vorm dan ook, en alle bijdragen die u aan de Site levert door het plaatsen van inhoud en het communiceren met andere Smartcheckups gebruikers via berichten op forums op de site ("Gebruikersberichten") zullen het exclusieve eigendom van Smartcheckups zijn. U draagt hierbij onherroepelijk aan Smartcheckups over en stemt ermee in al uw rechten, aanspraken en belangen in en op al uw Feedback en Gebruikersberichten, met inbegrip van alle wereldwijde octrooirechten (met inbegrip van octrooiaanvragen en bekendmakingen), auteursrechten, handelsgeheimrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk de "Intellectuele Eigendomsrechten") daarin onherroepelijk aan Smartcheckups over te dragen en over te dragen. U zult geen rechten of licenties op de Site, App, Inhoud en Diensten of op Intellectuele Eigendomsrechten van Smartcheckups verkrijgen of verwerven op grond van deze Servicevoorwaarden of uw prestaties onder deze Servicevoorwaarden.

13. Beëindiging van diensten en service

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten kunnen beëindigen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in dat de beëindiging van uw toegang tot onze Site, App, Content, Bestanden en Services zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd, en u erkent en stemt ermee in dat wij al uw accounts en alle gerelateerde informatie en bestanden in dergelijke accounts onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen, en alle verdere toegang tot de Site, App, Content, Bestanden en Services kunnen blokkeren. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van de beëindiging van uw toegang tot onze Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten. Om uw toegang tot de Site, App, Inhoud, Bestanden en Diensten op elk gewenst moment vrijwillig te beëindigen via onze Site, volgt u simpelweg de aanwijzingen op de Site. Indien u om een bepaalde reden niet kunt inloggen, kunt u uw account beëindigen door ons een schriftelijke of e-mail kennisgeving van beëindiging te sturen.
Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment, tijdelijk of permanent, delen van onze Site, App, Inhoud, Bestanden of Diensten te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor een wijziging of beëindiging van onze Site, App, Inhoud, Bestanden of Diensten.

14. Blokkeren van IP-adressen:

Om de integriteit van de Site, App Inhoud, Bestanden of Diensten te beschermen, behouden wij ons het recht voor om op ieder moment naar eigen goeddunken gebruikers op bepaalde IP-adressen te blokkeren voor toegang tot onze Site, App, Inhoud, Bestanden of Diensten.

15. Smartcheckups is beschikbaar "ALS-IS":

De site, app, content, bestanden en diensten worden "as is" aangeboden, zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Smartcheckups uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk en alle garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of het gebruik van de handel af. U erkent dat het gebruik van de site, app, inhoud, bestand en diensten kan resulteren in onverwachte resultaten, verlies of corruptie van gegevens of communicatie, projectvertragingen, andere onvoorspelbare schade of verlies, of blootstelling van uw gegevens of uw bestanden aan onbedoelde derde partijen. Smartcheckups garandeert niet dat de site, app-content, bestanden of diensten aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. Smartcheckups geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van producten, diensten, of informatie gekocht of verkregen via de site, app inhoud, of diensten, of de nauwkeurigheid, tijdigheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de site, app inhoud, bestanden of diensten.
Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Smartcheckups of via de site, app, inhoud, bestanden of diensten, zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

16. Beperking van Aansprakelijkheid:

In geen geval zal Smartcheckups aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, directe, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade (inclusief verlies van gebruik, gegevens, zaken of winst) voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, of uit uw toegang tot of gebruik van, of onvermogen tot toegang of gebruik van, de site, app inhoud, bestanden en/of diensten, of voor een fout of defect in de site, app, inhoud, bestanden of diensten, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een claim gebaseerd op contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of Smartcheckups al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te beantwoorden. U erkent uitdrukkelijk dat Smartcheckups niet aansprakelijk is voor het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van andere gebruikers of derden en dat het risico van schade door het voorgaande geheel bij u berust. Verder is Smartcheckups niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige inhoud van derden die is geüpload naar of gedownload van de site, app of via de diensten en/of de bestanden, of indien uw gegevens verloren gaan, beschadigd worden of worden blootgesteld aan onbedoelde derden.

Alle accounthouders gaan ermee akkoord dat de totale aansprakelijkheid van Smartcheckups jegens u voor alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de site, app-content, bestanden en/of diensten beperkt is tot het laagste van de bedragen die u aan Smartcheckups heeft betaald gedurende de periode van drie maanden voorafgaand aan een dergelijke vordering, voor toegang tot en gebruik van de site, app-content, bestanden of diensten, of honderd (€ 100) euro. De hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Smartcheckups en u.

17. Schendbaarheid:

In het geval dat een bepaling van deze algemene of privacy voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze algemene en privacy voorwaarden onverminderd van kracht.

Het zal de gebruiker bekend zijn dat strafrechtelijk wordt beteugeld toegang te nemen tot internetservices met gebruikmaking van valse hoedanigheden of gegevens. Dit verstoort ten zeerste de werking van ons platform met ernstige financiële gevolgen. Het aanmaken van een bewust vals profiel op het Smartcheckups platform maakt onder meer volgende misdrijven uit; valsheid in geschrifte, valsheid in informatica, belaging, oplichting, misbruik van vertrouwen, valse naamdracht, etc… Ook indien een (rechts)persoon bewust om welke reden dan ook Smartcheckups betracht te misleiden, hetzij via/op het online platform Smartcheckups, hetzij via elektronische weg via mailverkeer met bewust foutieve en/of gemanipuleerde of misleidende namen gericht aan Smartcheckups, zodoende dat elke (rechts)persoon die, met gebruikmaking van valse of verkeerde gegevens toegang neemt tot of gebruik maakt van het Smartcheckups platform, om welke reden ook (o.m. misleiding van het platform, het zich doelbewust willen onttrekken aan betaling van de diensten van het platform enz.) is tot een passende schadevergoeding gehouden. Onverminderd hogere bewezen schade, zal genoemde (rechts)persoon gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedrag van 25.000 euro per gepleegde inbreuk. Van zodra de valsheid bestaat uit de vermomming van de waarheid is er sprake van valsheid.

18. Verklaring van afstand:

Het nalaten door Smartcheckups om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, zonder rekening te houden met haar conflict van wettelijke regels. Tenzij Smartcheckups en Reseller overeenkomen dat hun conflict zal worden onderworpen aan Arbitrage volgens de Internationale Arbitrage. De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over alle discussies betreffende de totstandkoming, de uitvoering en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.
Indien partijen arbitrage overeenkomen, zal deze arbitrage geschieden volgens het Reglement van de I.C.C. (Internationale Kamer van Koophandel), door drie arbiters overeenkomstig dit Reglement. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.
De plaats van arbitrage is Kortrijk/Brussel, de voertaal is NL, elk geschil dat tussen de contracterende partijen ontstaat, is onderworpen aan voorafgaande bemiddeling.

Volledige overeenkomst
Deze Servicevoorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Smartcheckups en u met betrekking tot de Site, App, Inhoud, Diensten en Uw Bestanden, deze algemene voorwaarden en Servicevoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Smartcheckups en u met betrekking tot de Site, App, Inhoud, Diensten en Uw Bestanden.

19. Contact met ons opnemen:

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@smartcheckups.com

20. Uw verantwoordelijkheden:

Door het aanvinken van onze algemene voorwaarden verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden, en (punt 1 tot 20) in goede orde gelezen en begrepen te hebben, u garandeert dat u de noodzakelijke rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of heeft om de licenties te verlenen die uw Activabibliotheek vereist, zoals hierboven beschreven om het door u ingegeven (bedrijf) account aan te maken.

Smartcheckups CommV
Lendakkerlaan 46
8930 Lauwe, Belgium
VAT-ID: BE 0780.630.660
© 2012 - 2024 • All Rights Reserved